Texter

Skörden genom tiderna

21 maj , 2013  

kortlie

Lien, Kortlien
Lien är ett redskap som ursprungligen tillhört boskapsskötseln. Man anser att den här i norden kommit i bruk redan under tidig järnålder. Denna tidsperiod kännetecknas av som redan ovan omtalats av en klimatfförsämring. Det blev kallare vintrar, kreaturen måste stallas under den kalla årstiden och det krävde större mängd upplagrat foder för deras underhåll. Lien kom då väl till pass – den var effektivare än skäran.

More…

Litteratur

Bland franska bönder

21 maj , 2013  

Bland Franska Bönder.
Efter giftasrättegången 1884 sa sig Strindberg aldrig åter vilja återse Sverige. Sensommaren 1886 genomförde Strindberg tillsammans med den unge sociologen Gustaf Steffen en resa genom den franska landsbygden, totalt 14 departement. Avsikten var att skildra den franske bonden. Strindberg och reskamraten tecknade, intervjuade bönder och fotograferade. Resultatet blev reportageboken Bland franska bönder. Detta enda om lien finns med i Bland franska bönder.

More…

Litteratur

Min Gröna dröm

21 maj , 2013  

Min gröna dröm.
Ur Bernard Nordhs “Min gröna dröm” har ett kort stycke från kapitel 3 av en slåtterskildring kopierats. Uppslaget till detta är min fabror Stig som hade många volymer Bernard Nordh i sin boksamling.

More…

Städet

Knackning av lie

21 maj , 2013  

VänsterStäd

Hur en lie knackas
Att knacka en lie kräver såväl lämplig utrustning som kunskaper i själva hantverket. Nedanstående rader är en kort skriftlig instruktion som kan vara till hjälp för de som på egen hand vill söka sig fram till nödvändiga kunskaper för att hantera knackelien.

More…

Att meja

MejandetsGylleneRegel

20 maj , 2013  

Mejandets gyllene regel.
Att formulera en enda kort regel som tar fast på det allra viktigaste i konsten att hantera en lie, en mejandets gyllene regel är vad denna text tänker ge sig i kast med. För att hitta till det som är kärnpunkten i att framföra en lie gäller det att först avgränsa sökandet från sådant som i och för sig är viktigt men inte inte griper tag i just kärnpunkten.

More…

Brynet

Brynet

20 maj , 2013  

eggform

Stålet och brynet.
Att med säkra och förutsägbara metoder kunna återskapa eggens skärpa är en kunskap som varje liebrukare måste tillägna sig, vårda och utveckla.

More…

Att meja

Arbetställning

19 maj , 2013  

Lierörelsen
Den effektivaste rörelen för att skära gräs med en lie är en halvcirkelrörelse från höger till vänter. Under rörelsens gång hålls lien tryckt mot marken så att den följer markens kontur. I nästa steg återförs lien till sitt utgångsläge utan att lien lämnar markplanet. Liebladetets rörelse genom grödan har så formen av en halvcirkel. Motorn bakom denna rörelse är ju den egen kroppens  muskler, senor och leder.

More…

Brynet

Brynets påverkan på liens egg

17 maj , 2013  

Brynets påverkan på eggens yttersta spets.
Att veta vad som händer då en lie brynas är av största vikt för att kunna göra det på ett riktigt sätt och förstå varför det inte fungerar om skärpan uteblir. Nedastående rader är ingen instruktion hur man rent praktiskt går tillväga utan en modell för att förstå vad som hänt med liebladet då det stryks med ett bryne.

More…

Lien

Den svenska lien

17 maj , 2013  

rödalien

Den svenska lien, den slipade lien.
Så vitt jag vet så finns idag inget bra svar på varför Sverige blivit den slipade liens förlovade land. Sverige är visserligen inte ensam om att ha en starka knytning slipstenen, men knappast i något land är traditionen så dominerande.

More…