VänsterStäd

Städet

Knackning av lie

21 maj , 2013  

Hur en lie knackas
Att knacka en lie kräver såväl lämplig utrustning som kunskaper i själva hantverket. Nedanstående rader är en kort skriftlig instruktion som kan vara till hjälp för de som på egen hand vill söka sig fram till nödvändiga kunskaper för att hantera knackelien.

Arbetsplats.
För att knackningen skall fungera bra är det viktigt att lägga ner lite omsorger på arbetsplatsen. Anpassa höjden på stabben som städet sitter i till din sittplats, så att du sitter bekvämt och efter behov kan använda knän och lår till att ge stöd åt bladet. Platsen du sitter på skall inte vara för hög, c:a 10 cm lägre än städets plan, så att hammarhanden får tillräckligt spelrum. Se till att stabben där städet sitter står stadigt och att materialet inte sviktar(fjädrar) för mycket, städet skall ge ett bra svar. En större bricka kan läggas mellan städ och stabbe för att motverka att slagen dämpas.

Arbetet blir lättare och resultatet avsevärt bättre om färg, lack, slagg och ev rost avlägsnas med en fil och smärgelduk. Med ett metallblankt lieblad blir det dessutom lättare att se var din hammare träffar lien.

Hammaren och städ.
Håll städ och hammare rena och släta. Allra bäst är om de kan blankpoleras. Olja in med en tunn olja, billig matolja duger. Håll hammaren med en ledig, lätt hand. Det är hammarens tyngd och hastighet som skall göra arbetet.

Det finns två olika sätt att slå med hammaren då man knackar en lie. Dels med ett rakt slag, som då du slår i en spik. Dels med ett snett slag. Det går till så att när hammaren närmar sig liebladet drar man hammaren mot sig. Hammarens riktning då bladet träffas är snett, nedåtbakåt. Tanken med detta sätt att knacka är att det skall driva stålet i eggen effektivare.

När man börjar knacka lien är det vanligt med snedträffar vilket syns som små jack i lien. Anledningen till detta är att hammaren hålls snett. Du avläser hur du håller hammaren genom att studera hammarens slagyta, dess stora plan, banen. Ligger träffytan, som tydligt syns som en ros på hammarens ban, nära hammarens ytterkanter. Korrigera då hur du håller hammaren, så att träffbilden, “rosen” hamnar i mitten av hammarens plan.

Både städets och hammarens form kan du påverka genom att bearbeta dem med en fil. Framför allt städets form är viktigt att ha kontroll på och att kontinuerligt underhålla. Städet kan vara regelbundet som en halvcirkel. Det kan också var oregelbundet med en förskjutning av den högsta punkten. Se bilder nedanHögerStäd

Städet till vänster har högsta punkten mitt på. Avtrycket som denna form ger i lien är inte så bred, oftast under 5mm. Arbetet som krävs för att överföra formen är därför mindre. Städet till höger är osymmetriskt med den högsta punkten förskjuten till höger. Placeras liens egg på dess högsta punkt med liebladets rygg åt vänster ger detta städ ett bredare avtryck i lien vilket kräver mer arbete att få till. Detta bredare avtryck har den fördelen att det håller skärpan längre eftersom den tunna delen av eggen blir bredare. Vid filning av städet kan kanter uppstå, avlägsna dessa. Kanter kan uppstå under knackningens gång, ta bort dem.

Städet och hammarens samverkan
Innan vi börjar att bearbeta lien med hammaren skall vi fundera lite över hur städ och hammare samverkar och vad det är som påverkar resultatet. Var liebladets skall placeras på städet är det första att reda ut. Ett nytt lieblad som inte knackats tidigare skall placeras på städet så att hammarens nedslag träffar liebladet några mm bakom liens egg. För att uppnå det skall lien placeras så att städets högsta punkt ligger c:a 1 mm. bakom liens egg. Se bild 1. KnackningBild1

Den lodräta linjen visar hammarens träffpunkt på bladet. Bara några graders ändrad lutning på hammaren leder till att träffpunkten förskjuts. Det är därför viktigt att hammarens träffpunkt på lien hela tiden avläses. I exemplet ovan skall hammarens skaft vid nedslaget ligga vågrätt. Lutar hammarens skaft nedåt mot dig, kommer träffpunkten att förflyttas ut mot liens egg och mot dig. Och tvärt om om hammarens skaft pekar upp mot dig, då kommer hammarens träffpunkten att förflyttas in  på liebladet från eggkanten. Liens lutning påverkar också resultatet. Sänks liens rygg så att liebladet lutar nedåt kommer hammarens träffpunkt att flytt mot eggen. Vid en stor lutning 30 grader och mer kommer eggen dessutom att peka uppåt vilket försämrar liens skärande egenskap i de fall skärpan mest behövs dvs vid kort tunt gräs.

Ett lieblad som knackats och som efter användning blivit slött och inte längre svarar på att brynas kan återfå sin skärpa genom att endast spetsen bearbetas. Placera liens egg på städets högsta punkt. Mät in var hammaren skall träffa genom att placera hammaren på liens spets, sänk sedan hammarens skaft till dess hammaren vilar på städet. Börja nu att knacka lätt med hammaren och lyft samtidigt på skaftet till dess att hammarens avtryck i liebladet kan avlösas. Du kan behöva färga in liens egg för att tydligt se när hammaren träffar. När hammaren ger ett c:a 2mm brett avtryck i lien ligger du troligtvis rätt. Se bild 2. KnackningBild2Fortsätt så, till dess att en strecka blivit knackad. Kontrollera resultatet. Blänker det fortfarande i eggen behövs ytterligare bearbetning. Gör om till dess blänket släckts ut. Om det trots upprepade försök inte vill lyckas att släcka ut blänket undersök städet , det kan ha deformerats på ett sätt att eggens spets hamnar i skugga av städet. Med en liten platt motorsågsfil filar du fram städets profil så att högsta punkt placeras där du anser att den skall ligga och att det har en obruten rundning över hela städet. Fila städet först då du är mycket säker på att felet ligger här och inte i hammarens och liebladets felaktiga positionering på städet.

En annan orsak till att blänket inte släcks kan vara att hammarslagen är för lösa. Spetsen blir hårdare efter att den knackats några gånger, vilket gör att mer kraft krävs. Under goda ljusförhållanden kan blänket ses på liens egg där den ligger på städet. Nu får du direkt besked om att slaget ligger rätt och är tillräckligt kraftfullt, då blänket släcks ut omedelbart. Bilden ovan ger en schematisk bild över lien, städet och hammarens samverkan då endast den ytterst spetsen skall bearbetas.

Knackning av lie steg för steg.
Nedan kommer att antal avgränsade moment att beskrivas. Man kan välja att göra dessa för en del eller för hela lien. Gäller det knackning av den första lien kan det vara idé att förslagsvis genomföra momenten på en strecka av 10 cm. Detta leder till snabbare överblick och möjlighet till korrigeringar innan hela lien är klar. Att göra momenten för hela lien har fördelen att undvika spänningar och risk för sprickor som skapas i varje skarv mellan de längder man delat in arbetet i. I exemplet nedan utgår vi från ett städ som är osymmetriskt, dvs har sin högsta punkt förskjuten till ena kanten. Väljer du ett symmetriskt städ är det lämpligt att placera liens egg på städets högsta punkt som förhoppningsvis ligger på städets mittpunkt.

Första momentet.
Placera lien med dess egg 1-2mm över städets högsta punkt(se bild). KnackningBild3Ta hammaren och dra den över liebladet för att se och känna var på städet liebladet ligger an mot städet, mot denna punkt skall hammarslagen riktas. Börja att slå med lätta slag, läs av var på liebladet slagen hamnar. Det kan vara svårt att uppfatta var slaget träffar. Laborera med hur det infallande ljuset reflekteras mot liebladet. Syns inte avtrycket i den metallblanka ytan – putsad med fin smärjelduk – stryka en tunn olja på liens egg. Hjälper inget annat så färga in liens egg med krita, tunn färg eller tusch. Börja bearbeta lien med hammaren, slå mot samma punkt på städet och flytta lien c:a 1mm för varje slag.

Hammarens träffpunkt skall ligga innanför eggkanten, inte nå ut över eggen Kontrollera resultateKnackningBild4t genom att vända på bladet och se städets avtryck. En fördjupning skall nu kunna avläsas. Du skall nu få en fördjupning i lien som ligger c:a 1-2 mm innanför egglinjen. Ändra liens placering efter behov och fortsätt att bearbeta bladet tills du får en fördjupning på 4 mm:s bredd. se bild .
Avtrycket ses som en lodrät några mm bred linje.

Andra momentet.
Den fördjupning som du nu har skall nu breddas så att den når ut till liens eggkant. Under bearbetning skall liebladet egg flyttas mot städets högsta punkt. Målet är som sagt att när fördjupningen når eggkanten skall liens egg ha förskjutits så att den ligger på städets högsta punkt. Under bearbetningen skall hammarens avtryck närma sig liens eggkant. Nu är eggenkanten fortfarande tjock trots att städets avtryck nått egglinjen. I det sista momentet skall nu själva eggen tunnas ut.

Det tredje momentet.
Liens eggkant skall placeras på städets högsta punkt och hammaren skall träffa lien med så liten lutning som möjligt. Fortsätt att bearbeta lien till en sammanlagd längd av c:a 10 cm. Läs av resultatet under arbetetKnackningBild5 så att inte lien driver ur sitt läge eller att vinkeln på hammaren ändras så att läget på fördjupningen förskjuts av det skälet. När de 10 cm är klart har du ett spår i bladet som gör det lättare att hålla bladet på plats mot städet under det fortsatta arbetet. Håll liebladet på denna plats och bearbeta dina 10 cm till dess att fördjupningen når ända ut till liens kant. Då kan det se ut som i bilden till höger.

Liebladets läge i förhållande till städet har nu förflyttats så att liebladets egg ligger i linje med städets högsta punkt. Om inte så är ändå målet för den fortsatt bearbetningen att så sker. Målet för den fortsatta bearbetningen är att knacka bladet till rätt tjocklek. Under knackningens gång testas tjockleken genom att trycka tummens nagel mot eggen och samtidigt vicka eller dra tummen efter eggen.NagelBild När bladet är tillräckligt tunt skall trycket mot liens egg kunna ses som en rörelse i liens tunna egg, som en våg som följer tumnagelns rörelse. Är de rädd om dina naglar kan du trycka liebladet mot städet. Men genomför denna test med tummen först så att du får en uppfattningen om hur det skall se ut när tummens tryck avspeglar sig i liebladet. Bilden till vänster visar principen.

Nu skall vi forsätta med att knacka bladet till rätt tjocklek för den strecka vi valt dvs 10 mm. För att inte skapa för stora spänningar mellan den knackade och oknackade delen av lien är det ide att korta arbetslängden för kommande moment med 1 cm i var ände. Eftersom liebladets undersida knackats många gånger kommer inte hammarens avtryck att kunna avläsas. Använd fin smärgelduk och putsa bladets undersida där hammarslagen kommer att landa. Placera liebladets eggkant längs med städets högsta punkt. Se till att du har kontroll på bladets position på städet. Hammarens avtryck skall nu börja in vid  eggenkanten och några mm. in på bladet. Hur långt in på bladet hammarens nedslag kommer attKnackningBild6 kunna avläsas beror främst på hur hammarens plan ser ut, ju planare dess större avtryck. Bilden nedan kan förhoppningsvis ge en uppfattning om hur det kan se ut. Den mörkare rodnaden mot liens egg är hammarens avtryck, den blanka rektangeln i vänsterkanten är städet sedd uppifrån. Tidsmässigt är detta den längsta momentet i knackningen. För att inte bladet skall bli för tunt, nästan som en folie, så måste tummen användas flitigt för att avläsa tjockleken. Hammarens nedslagspunkt är den andra avgörande faktorn för ett lyckat resultat.

Är egglinjen inte jämn utan det finns kullar och dalar i egglinjen kan det vara värt att försöka räta till felen nu. Det som går att åtgärda med hammaren är dalarna som kan knackas ut för att hamna i nivå med omgivande egglinje. Det är nu viktigt att ha exakt kontroll på var hammaren slår ner. Kontroller därför hammarens nedslagspunkt och anpassa nedslaget efter den. Om linje inte blir helt jämn är detta inte någon katastrof, lien kommer att fungera och skär gräs ändå. En liten plan fil kan användas för att fila av de största mest störande utsticken. Efter en sådan justering med fil skall bladet återigen knackas på den filade punkten och testas med nagel så att rätt tjocklek erhålles.

Att släcka blänk i liens egg.
När rätt tjocklek uppnåtts finns ytterligare en faktor som påverkar liens skärpa. Då lien vrids mot solen kommer ev. blänk att visa sig ytterst på eggen. Dessa blänk kan knackas ut genom att fortsätta enligt ovan då rätt tjoklek mättes in med hjälp av nageltryck. Den enda skillnaden är att nu måste hammaren endast bearbeta den yttesta spetsen endast ett par mm in på bladet. Ligger hammarens träffpunkt för långt in på bladet är risken att bladet kanckas för tunt. Eggens skall nu placeras på städets högsta punkt, hamnar den för långt in på städet leder också detta till att eggen knackas ut ytterligare och blir för tunn. Kontrollera att blänket släcks ut genom att vrida lien mot starkt ljus eller solen.

Har inte varje litet blänk försvunnit är detta ingen katastrof, med några extra bryningar kan det mesta av blänket neutraliseras.

 

 


Lämna ett svar