Arbetets värde

JAK-diskussion om arbetets värde

24 maj , 2013  

Ett bidrag till diskussionen om arbetets värde.
Frågan om arbetets värde som en samhällets grundsten och dess betydelse för alla våra mänskliga relationer det är de stora avgörande frågor dessa rader snuddar vid. Men arbetet är inte bara allt mänskligt skapats källa, genom att vårda dess frihet läggs en grund för ett jämlikare och därmed mer demokratiskt samhälle.

Raderna nedan är en kommentar till en motin på en JAK-stämma som ville plocka bort bostadslånen från JAK:S verksamhet. Och som till sitt underlag bifogade texter med ett kristet budskap.

 

Bostadsbubblan är en av de viktigaste motorerna bakom vår skuldbaserade ekonomi, så är det och det finns all anledning att dela motionärens oro, för frågan är inte om den svenska ekonomin kommer att rasa samman som den i Grekland utan när detta kommer att ske. Eftersom skuldekonomin har sin rot i vårt banksystem är detta naturligtvis en fråga av särskild vikt för JAK.. Speciellt eftersom det med den modell för bankverksamhet som JAK står för så skulle inte en bostadsbubbla behöva skapas över huvud taget.

Utvecklingen inom bostadssektorn beror inte enbart på vårt skuldriggade banksystem. Genom en omläggning av bostadspolitiken har en bostadsbrist skapats i de överhettade regionerna som är en viktig förutsättning för prisstegringarna på bostäder. Samtliga politiker i våra representativa demokratiska system bär ett ansvar för den uppkomna situationen. För att sitta lugnt i båten har de bäddats in i ett system av ekonomiska privilegier som egentligen inte är något annat än ett system av mutor.

Att ekonomireportrar i media idag hälsar fortsatta stegringar i fastighetspriser med lättnad är inte utan anledning, dessa prisstegringar är själva motorn i vår skuldbaserade spekulationsekonomi. Att denna ekonomi är dömd att samtidigt kasta hela den svenska ekonomin ner i depression talar de tyst om. Istället skuldbeläggs alla försök till att få en riktig verklighetsbeskrivning med varningar för undergångs och konspirationsretorik. De som idag inte delar motionärens oro och därför anbefaller oss att sitta lugnt i båten uppmanar jag att se efter vad som händer i Grekland ett land som redan hamnat under de internationella bankernas direkta förmyndarskap.

Men vi behöver inte lämna vårt land för att se vådorna av det skuldbaserade ekonomiska systemet vi är redan utsatta för deras attacker och vårt demokratiska välfärdssamhälle håller redan på att smulas ner framför vår blickar.

Motionärens oro är befogad men som medlem i JAK borde hon också kunna känna en stolthet och tillförsikt över en bank som inte förutsätter en skuld och spekulationsekonomi en bank som genom sin verksamhet visar på hur en bank kan drivas så att inte hela nationen dras ner i ett skuldträsk.

Eftersom JAK:s sparare och låntagare tillsammans till 100% står för det sparande varur lånen tas bidrar inte JAK till den form av spekulationsekonomi som de kreditskapande bankerna gör. JAK:s medlemmar som låntagare och sparare är inte del av och ej heller förmånstagare i det gigantiska pyramidspel som övriga banker upprätthåller.

Motionen verkar ha sin udd riktad mot att privatpersoner överhuvud taget skall behöva skuldsätta sig. Och när krisen helt blommat ut kommer säkerligen många att förstå det riktiga i att vara försiktig med att sätta sig i skuld. Men för att förstå JAK:s roll i privat skuldsättning behöver vi kanske se på de allmänna förutsättningarna för bankernas och deras roll i samhället.

Grunden för en banks existens är klyftan mellan rika och fattiga, så länge som den finns kommer behovet av att ta lån att finnas. Att förbjuda lån om ens bara vad gäller fastighetslån är därför ingen bra ide om inte samtidigt ett ansvar tas för att tillförsäkra alla rätten till en bostad, eller att fördela de ekonomiska resurserna så jämlikt att klasskillnaderna upphör.

I dina bilagor för du fram en plan för en global världsordning ett slag av guds-stat här på jorden. Att förespråka en global ordning, någon form av ny världsordning är en inte helt enkel sak att ta sig an. Man skulle milt uttryckt kunna säga att man är ute på mycket djupt vatten, och risken att man utnyttjas av de verkligt stora globala makthavarna är mycket stor. Orsaken är ju ganska uppenbar, demokratin som vi känner den har en mycket kort och bräcklig historia och är intimt förbunden med nationalstaten och dess utveckling. Idag håller alla former av demokratiska strukturer på att brytas sönder till följd av den ekonomiska utvecklingen, tydligast syns detta kanske i Europa idag. Att tro att demokratin per automatik kommer att få en plats i en ny världsordning strider mot vad som händer och har hänt de senaste 50 åren.

För 200-300 år sedan stod världen inför en liknande global utveckling, då var det kolonialismen och då främst dess engelska variant som hänsynslöst drog fram på jordens alla kontinenter och med alla former av krigföring, med vapen, pengar och kultur, utrotades existerande mänskliga samhällen och kulturer eller så bröts de ner. Kristendomens roll i den resan är ingen upplyftande och inspirerande historia. Genom att förespråka en global världsordning kan exempelvis Jehovas Vittnen komma att bli redskap för dagens internationella bankmaffia, på samma sätt som de kristna missionärerna bli redskap för den koloniala erövringen av exempelvis Afrika, där de stod för den mjuka krigföringen, för nedbrytande av de kulturella systemen.

Eftersom jag känner folk inom Jehovas Vittnen vet jag att de är mycket kritiska mot det angloamerikanska projektet. Jag vet också att Jehovas Vittnen inte vek undan för Hitlers framfart i Tyskland och för det fick betala ett högt pris. Men jag är ändock helt övertygad om att ett det är enklare att bli en nyttig idiot än vad man själv har förmåga att uppfatta och förstå.

Alla kristna har en gemensam källa i Bibeln och delar därmed dess förmåga att inspirera skapa förväntningar och användas för kontroll och disciplinering. Under de 2000 år som kristendomen varit en statsbärande religion finns framförallt negativa lärdomar att dra. Men eftersom det också finns positiva erfarenheter att visa upp tänkte jag att det kunde vara lämpligt att avsluta dessa mina funderingar kring religion och politik som dina bilagor har lett till med ett sådant.

I samband med diskussionen om bostadslånen ovan konstaterade jag att så länge som klasskillnader finns så kommer också banker att behövas. Om vi leker med tanken att JAK:s skulle bli så radikala att de tog som målsättning att arbeta för sitt eget avskaffande, det vill säga ett mycket jämlikt samhälle. Var skulle i så fall JAK hitta kristen inspiration och föredömen?

Alla kristna har inte alltid varit så bra på att förvalta de urkristna idealen om ett jämlikt samhälle, snarare tvärt om. Men det finns undantag. Exempelvis anabaptisterna, som i USA kallar sig AMISH. De har levt i ett klasslöst och fredligt samhälle i flera hundra år. Och de lyckas göra det även idag mitt i den stat som självt är mest benägen att använda våld mot andra folk och nationer.

Vad är det då som gjort att denna kristna kultur kunnat överleva under flera hundra år? Utan några som helst egna erfarenheter inifrån denna kultur, som få är förunnat att ha om de inte själva tillhör den, så skulle jag utifrån mitt begränsande utanförskap vilja peka på några faktorer som kan vara av intresse och som också kanske kan säga lite om vårt eget sätt att leva och vad det leder till.

I en helt avgörande skede valde Amish att inte använda kol och olja. De avstod från den ekonomiska faktor som haft den mest avgörande betydelsen på det västerländska samhällets utveckling under de senaste 250 åren. Industrialism utan kol och olja är helt enkelt inte möjlig. Genom sitt val fick det mänskliga arbetet en mycket starkare ställning än hos oss där oljan devalverat arbetets värde. Och eftersom förmågan att arbeta är en mycket jämlikt fördelad egenskap verkar det för jämlikhet i allmänhet.

En annan viktig faktor som verkat för en mycket platt struktur är hur deras religiösa apparat är uppbyggd. Där finns helt enkelt ingen kyrklig hierarki. Religionsutövandet sker inom familjen på den egna gården. Inga särskilda lokaler, inget materiellt att bygga maktställning på. Till religiös ledare kan bara en jordens brukare väljas. Ledarskapet innebär inga förmåner och de till posten nominerade kan inte neka till att kandidera. Bland de föreslagna är det sedan lotten som slutgiltigt avgör vem som skall ta på sig ledarskapet. Genom lotten menar de att de låter gud fälla det slutgiltiga avgörandet. Genom denna avsaknad av hierarki finns ingen maktstruktur att erövra och manipulera i akt och mening att få makt över människor och samhälle.

En tredje faktor av stor betydelse tror jag är avsaknaden av avancerad arbetsdelning. Ju mer fragmenterad arbetsprocesserna är dess enklare är den att styra och kontrollera. Det är bara de med helhetsansvaret och överblicken som kan styra arbetsprocessen och dess utfall i kvalitativ och kvantitativt avseende. Eftersom arbetet upptar en så stor del av människans tid och att det är genom arbetets skapande som våra relationer till stor del bygger så blir arbetsdelningen helt enkelt de små stegen på samhällshierarkins steg. Uppdelningen i yrkesområden ger dessutom en möjlighet att skapa särintressen, yrkesområden som istället för att skapa allmänintresse skapar en anda och yrkesetik framför allt till gagn för den egna kåren och dess styrande elit.

Det mest skrämmande exemplet på de särintressen som tillåts behärska ett helt yrkesområde är banknäringen och vars vådor redan berörts, men exemplen finns inom de flesta yrkesområden.

Vore det inte bättre om kristna människor istället för att formulera politiska teorier och utifrån dessa, tala om hur hela världen skall göra, försökte förstå vad det är i det sätt som AMISH praktiserar sin bibel som gör att de kan skapa ett fredligt och jämlikt samhälle?

En annan kristen som jag har anledning att hysa stor respekt för är filmaren och upplysningsmannen Bill Still. Jag nämner honom därför att han har en lösning på de ekonomiska problemen som mänskligheten står inför, och som jag hoppas att du skulle ha intresse och glädje av och som dessutom berör de frågor som JAK-stämma har att ta ställning till. Länk till Bill Stills Video The Secret of Oz


Lämna ett svar